NEWS & UPDATES

May 17, 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานในโครงการ "มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)"

ตามนโยบายของบริษัทในการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีรายได้น...

May 15, 2019

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (ASIMAR) ร่วมกับ เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า  จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ประมาณ 400 คน ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดและทำความสะอาดแม่ำลำคลอง   ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดย ASIMAR  ได้ให้การสนับสนุนเรือบริการพร้อมพนักงานร่วมเก็บขยะลอยน้ำในคลองสรรพสามิต บริ...

Please reload

Alright Reserved © 2016 by Asimar