หัวหน้าส่วนสรรหา ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

รายละเอียด

 • รูปแบบงาน : งานประจํา

 • สถานทีปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (พระสมุทรเจดีย์)

 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

 • วันหยุด :  วันอาทิตย์

 • เวลาทํางาน : 07:30 - 16:30

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลด้านสรรหาและฝึกอบรมทั้งระบบ

 • วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม, ออกแบบและจัดทําหลักสูตรฝึกอบรม

 • พัฒนาหลักสูตร,อุปกรณ์และสื่อการสอนหลักสูตรฝึกอบรม

 • จัดทํารายงานการฝึกอบรมและควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้

 • จัดการ,ควบคุมและปรับปรุงข้อมูลพนักงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม

 • เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดสรรและอํานวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

 • มีความรู้ด้านระบบประเมินผลงาน PMS,KPI,SUCCESSOR

 • งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ : ชาย , หญิง

 • อายุ(ปี) : 30 - 35

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป 

 • อืนๆ : -

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีวุฒิภาวะด้านการเป็นผู้นำ

 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

 • ทุนการศึกษา

 • บริการรถรับส่งพนักงาน

 • ค่าทํางานล่วงเวลา

 • ประกันชีวิต

 • เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการอื่นๆ

  สวัสดิการนอกเหนือสิทธิพื้นฐาน

 • เงินโบนัสและการปรับค่าตอบแทนประจําปี

 • ค่าตําแหน่ง หรือค่าคุณวุฒิ(บางตําแหน่ง)

 • ค่าน้ำมันรถตามเงื่อนไข

 • ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือของบริษัทตามวงเงิน

 • กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ (เงินออม และเงินกู้ยืมอัตราพิเศษ)

 • สินเชื่อเพื่อซื้อหรือซ่อมแซมทีอยู่อาศัยในอัตราดอกเบียพิเศษ

 • ทุนการศึกษาพนักงานตั้งแต่มัธยมศึกษาถึงปริญญาโท และหลักสูตรพิเศษ

 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

 • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

 • ของขวัญเยียมไข้พนักงาน

 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพ(เฉพาะบางตําแหน่ง)

 • ค่าผีมือด้านเทคนิคเฉพาะทาง ค่าเบียเลี้ยงต่างๆ

 • เงินพิเศษด้านผลงานและการร่วมกิจกรรม

 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 • กิจกรรมสันทนาการในชมรมต่างๆ กีฬาสี งานเลียงปีใหม

สนใจสมัครงานตําแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชือผู้ติดต่อ : ปฏิพัทธ์ ฮวดทอง (เบนซ์) เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-815-2060 ต่อ 1702

อีเมล : patipat_hu@asimar.com

Alright Reserved © 2016 by Asimar