top of page

เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

 • รูปแบบงาน : งานประจํา

 • สถานทีปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (พระสมุทรเจดีย์)

 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

 • วันหยุด : วันอาทิตย์

 • เวลาทํางาน : 07:30 - 16:30

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • นําเสนอขายผลิตภัณฑ์น้ำยาทําความสะอาดแบบรักษาสิ่งแวดล้อมต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ

 • จัดกิจกรรมเพื่อรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน และแสวงหาลูกค้าใหม่

 • ดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามทีได้รับมอบหมาย


  **@ สังกัดบริษัท อีโคมารีน จํากัด / www.EcoMarine.co.th บริษัทในเครือ บมจ.เอเชียน มารีน เซ อร์วิสส์ @**

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ : ชาย , หญิง

 • อายุ(ป) : 20 - 30

 • ระดับการศึกษา : ปวช - ปริญญาตรี

 • ประสบการณ์(ปี) :  1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ผ่านประสบการณ์การขายสินค้า 1 ปีขึ้นไป

 • รักในอาชีพการขายสินค้า มุ่งมั่นทีจะสร้างผลงานสูงสุดจากการขาย

 • มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถหารถยนต์เพื่อมาใช้ทํางานได้ (เบิกค่านํ้ามันให้ตามระเบียบบริษัทฯ)

 • หากสําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา จะพิจารณา เป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

 • ทุนการศึกษา

 • บริการรถรับส่งพนักงาน

 • ค่าทํางานล่วงเวลา

 • ประกันชีวิต

 • เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการอื่นๆ

    สวัสดิการนอกเหนือสิทธิพื้นฐาน

 • เงินโบนัสและการปรับค่าตอบแทนประจําปี

 • ค่าตําแหน่ง หรือค่าคุณวุฒิ(บางตําแหน่ง)

 • ค่าน้ำมันรถตามเงื่อนไข

 • ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือของบริษัทตามวงเงิน

 • กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ (เงินออม และเงินกู้ยืมอัตราพิเศษ)

 • สินเชื่อเพื่อซื้อหรือซ่อมแซมทีอยู่อาศัยในอัตราดอกเบียพิเศษ

 • ทุนการศึกษาพนักงานตั้งแต่มัธยมศึกษาถึงปริญญาโท และหลักสูตรพิเศษ

 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

 • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

 • ของขวัญเยียมไข้พนักงาน

 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพ(เฉพาะบางตําแหน่ง)

 • ค่าผีมือด้านเทคนิคเฉพาะทาง ค่าเบียเลี้ยงต่างๆ

 • เงินพิเศษด้านผลงานและการร่วมกิจกรรม

 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 • กิจกรรมสันทนาการในชมรมต่างๆ กีฬาสี งานเลียงปีใหม

สนใจสมัครงานตําแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชือผู้ติดต่อ : กัญจนพร คุ้มพงษ์พันธ์ (วรรณ) เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-815-2060 ต่อ 1702

อีเมล : kancanaphon_kh@asimar.comhr_recruits@asimar.com

Logo.png
bottom of page