top of page
  • Writer's pictureatthaphornli

ประกาศการรับวางบิลทุกประเภท

เรียน ทุกท่าน


จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน

บริษัทฯ โดยฝ่ายการเงินและบัญชี มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง

การรับวางบิล โดยรับวางบิลเฉพาะทางไปรษณีย์ เท่านั้น (รายละเอียดตาม หนังสือแนบ)


**กรณี ร้านค้ามาส่งของและขอวางบิลให้เป็นดุลพินิจการตัดสินใจของ แผนกจัดซื้อ**

Click To Download1,094 views0 comments
bottom of page