top of page
  • Writer's pictureatthaphornli

พล.ร.ต วัตรกิจ ยกสวัสดิ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมงาน


พลเรือตรี วัตรกิจ ยกสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ ทหารเรือและคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์และบริษัทในเครือ เกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ และการบริหารจัดการวัสดุคงคลัง โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับ


389 views0 comments
bottom of page