top of page

พิธีวางกระดูกงูเรือผักตบชวาและวัชพืช กรมโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร


วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ได้จัดพิธีวางกระดูกงูเรือผักตบชวาและวัชพืช

กรมโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร โดย บริษัท อีโคมารีน จำกัด

ณ อู่ต่อเรือ บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)


120 views0 comments
bottom of page