top of page

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมอู่


บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เข้าเยี่ยมชมกิจการ จำนวน 65 คน

วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้

1.เพื่อผลิตบุคลากรและพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางน้ำ

2.ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจขนส่งทางน้ำ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

3.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบันเพื่อให้มีมาตรฐานตามยุค 4.0

นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ


102 views0 comments
bottom of page