• Asimar

สถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน


27 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ

ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี

มีชีวิตชีวา ในระดับดีมาก และเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ในระดับดีเยี่ยม จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โดยมีนายทวีเกียรติ เทอดเผ่าพงศ์ ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทนบริษัทฯ

รับมอบจากนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


81 views

Recent Posts

See All

พิธีวางกระดูกงูเรือ

ASIMAR ได้ฤกษ์ดี จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะขนาดความยาวตลอดลำ 14 เมตร ให้กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 2 ลำ มูลค่ากว่า 27 ล้านบาท  ชูนวัตกรรมเครื่องบีบอัดผักตบชวาพร้อมเครนติดตั้งบนเรือที่จะช่วยเ

Alright Reserved © 2016 by Asimar