top of page

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (ASIMAR) ร่วมกับ เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ประมาณ 400 คน ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดและทำความสะอาดแม่ำลำคลอง ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดย ASIMAR ได้ให้การสนับสนุนเรือบริการพร้อมพนักงานร่วมเก็บขยะลอยน้ำในคลองสรรพสามิต บริเวณศาลาการเปรียญ วัดคลองพระรามอีกด้วย


59 views0 comments
bottom of page