top of page

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานในโครงการ "มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)"

ตามนโยบายของบริษัทในการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีรายได้น้อย และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร

องค์กรให้ความสำคัญต่อการศึกษาสำหรับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ต้องปลูกฝังในสิ่งดี และเป็นส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาการ


370 views0 comments
bottom of page