top of page
  • Writer's pictureatthaphornli

พิธีวางกระดูกงูเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

Updated: May 20, 2020


นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 2 ลำ ณ อู่ต่อเรือ ASIMAR จังหวัดสมุทรปราการ


85 views0 comments
bottom of page