• Asimar

พิธีวางกระดูกงูเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

Updated: May 20


นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 2 ลำ ณ อู่ต่อเรือ ASIMAR จังหวัดสมุทรปราการ


Alright Reserved © 2016 by Asimar