• atthaphornli

พิธีวางกระดูกงูเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

Updated: May 20, 2020


นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 2 ลำ ณ อู่ต่อเรือ ASIMAR จังหวัดสมุทรปราการ


83 views0 comments