top of page

ASIMAR รับงานต่อเรือของกองทัพเรือ มูลค่า 885 ลบ.

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMARได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือไทย (ทร.) ในการต่อสร้างเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ให้แก่กองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างสร้างเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์จำนวน 1 ลำ มูลค่า 885 ล้านบาท โดยมีกำหนดระยะเวลาโครงการแล้วเสร็จภายใน 760 วัน เรือลำนี้มีความยาวตลอดลำ 60.00 เมตร ความกว้าง 13.30 เมตร ซึ่งนับเป็นเรือลำที่สองที่ทาง ASIMAR ได้รับความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากกองทัพเรือให้เป็นอู่เรือในประเทศที่สร้างเรือเพื่อใช้ในราชการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ ลำนี้จะทดแทน ร.ล.สุริยะ ที่จะปลดระวางประจำการ เพื่อให้ ทร. มีขีดความสามารถในการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำไทย

สนับสนุนการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลด้านอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ส่งกำลังบำรุงให้แก่หน่วยต่างๆ ของ ทร. ที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล

หรือในทะเล และสนับสนุนกิจอื่นๆ ที่ได้รับการร้องขอได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือ ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดของสมาคมจัดชั้นเรือที่

เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของโครงสร้างตัวเรือ ข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางทะเล ข้อกำหนดของอนุสัญญา

ว่าด้วยความปลอดภัยทางทะเล (Safety of Life at Sea: SOLAS) ข้อกำหนดด้านการอยู่อาศัยของกำลังพลบนเรือ (Guide for Crew Habitability on Ship) รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การออกแบบตัวเรือ และการสร้างเรือเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และได้มาตรฐานในทุกมิติ
446 views0 comments

Comments


bottom of page