ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หัวหน้าส่วนสรรหา ฝึกอบรม และ พัฒนาบุคลกร

Asian Marine Services Public Co., Ltd.                         -

 • ดูแลด้านสรรหาและฝึกอบรมทั้งระบบ

 • วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม

 • ออกแบบและจัดทําหลักสูตรฝึกอบรม

 • พัฒนาหลักสูตร, อุปกรณ์และสือการสอนหลักสูตรฝึกอบรม

 • จัดทํารายงานการฝึกอบรมและควบคุมการใช้งบประมาณให้เปนไปตามที่กําหนดไว้

 • จัดการ ,ควบคุมและปรับปรุงข้อมูลพนักงานเกียวกับการฝึกอบรม

 • เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดสรรและอํานวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรมทัั้งภายในและภายนอก

 • มีความรู้ด้านระบบประเมินผลงาน PMS,KPI,SUCCESSOR

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • Facebook

เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์

Ecomarine  บริษัทในเครือ  Asian Marine Services Public Co., Ltd.                       -

 • นําเสนอขายผลิตภัณฑ์นํายาทําความสะอาดแบบรักษาสิ่งแวดล้อมต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ

 • จัดกิจกรรมเพื่อรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน และแสวงหาลูกค้าใหม่

 • ดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่่องตามที่ได้รับมอบหมาย

**@ สังกัดบริษัท อีโคมารีน จํากัด / www.ecomarine.co.th บริษัทในเครือ บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ @**

 • Facebook

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

Asian Marine Services Public Co., Ltd.                         -

 • ติดต่อประสานงานลูกค้างานโครงการ

 • พัฒนาข้อมูลนําเสนอการขาย

 • ปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 • Facebook

ผู้จัดการแผนกการเงิน

Asian Marine Services Public Co., Ltd.                         -

 • ดูแลงานแผนกงานเงิน , งบประมาณ , งานธนาคาร

 • งานตลาดหลักทรัพย์

 • ประเมินความคุ้มค่าในโครงการลงทุน

 • Facebook

Alright Reserved © 2016 by Asimar