top of page

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

Asian Marine Services Public Co., Ltd.                     -

81ed555f19399bfa2e7c356a5f7ebd885b9256ad
 • ดูแลความปลอดภัยในที่ทำงาน

 • ดูแลพื้นที่งานต่อเรือ , ซ่อมเรือ

 • จัดทําเอกสารด้านความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการ

 • ดูแลและอบรมพนักงานหลักสูตรต่างๆด้านความปลอดภัย

Asimar%20Logo_edited.jpg
 • Facebook

เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์

Ecomarine  บริษัทในเครือ  Asian Marine Services Public Co., Ltd.   

81ed555f19399bfa2e7c356a5f7ebd885b9256ad
Logo.png
 • นําเสนอขายผลิตภัณฑ์นํายาทําความสะอาดแบบรักษาสิ่งแวดล้อมต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ

 • จัดกิจกรรมเพื่อรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน และแสวงหาลูกค้าใหม่

 • ดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่่องตามที่ได้รับมอบหมาย

**@ สังกัดบริษัท อีโคมารีน จํากัด / www.ecomarine.co.th บริษัทในเครือ บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ @**

 • Facebook

ช่างงานบริการอู่

Asian Marine Services Public Co., Ltd.                -

81ed555f19399bfa2e7c356a5f7ebd885b9256ad
 • เคาะสนิม ทำสีอู่

 • ปฏิบัติงานจม - ลอยอู่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานของบริษัท

 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Asimar%20Logo_edited.jpg
 • Facebook

ช่างเชื่อมและประกอบ

Asian Marine Services Public Co., Ltd.                    -

81ed555f19399bfa2e7c356a5f7ebd885b9256ad
Logo AML.jpg
 • เชื่อมประกอบแผ่นเหล็ก - ชิ้นงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกประจำวัน

 • ดำเนินการทำ 5ส.

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

**@ สังกัดบริษัท อาชิมา มารีน จํากัด  บริษัทในเครือ บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ @**

 • Facebook

ช่างเตรียมพื้นผิว (Hydroblast Technician)

Asian Marine Services Public Co., Ltd.                   -

81ed555f19399bfa2e7c356a5f7ebd885b9256ad
Asimar%20Logo_edited.jpg
 • ปฏิบัติงานด้านทําความสะอาดนอกตัวเรือโดยใช้อุปกรณ์ฉีดนําแรงดันสูง

 • ปฎิบัติงานตามระเบียบ 5ส.

 • ปฎิบัติงานอืนๆ ทีเกียวข้องตามได้รับมอบหมาย

 • Facebook

ช่างท่อ

Asian Marine Services Public Co., Ltd.                    -

81ed555f19399bfa2e7c356a5f7ebd885b9256ad
Asimar%20Logo_edited.jpg
 • ปฏิบัติงานซ่อม ปรับปรุง ระบบท่อทาง

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • Facebook

ช่างเพลา

Asian Marine Services Public Co., Ltd.                    -

81ed555f19399bfa2e7c356a5f7ebd885b9256ad
Asimar%20Logo_edited.jpg
 • ปฏิบัติงานซ่อม ปรับปรุงทีเกียวข้องกับงานเครืองกลต่างๆ สําหรับการซ่อม-ต่อเรือ ตามทีได้รับ มอบหมาย

 • ปฏิบัติงานซ่อม ปรับปรุงระบบเพลาใบจักร หางเสือและระบบทีเกียวข้องต่างๆ ตามทีได้รับมอบ หมาย

 • ดูแลรับผิดชอบงานซ่อม-สร้าง เครืองมือ อุปกรณ์ ต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ตามแผนซ่อม บํารุงประจําปี

 • Facebook

ช่างไม้

Asian Marine Services Public Co., Ltd.                    -

81ed555f19399bfa2e7c356a5f7ebd885b9256ad
Asimar%20Logo_edited.jpg
 • ปฎิบัติงานเกียวกับงานไม้/เฟอร์นิเจอร์,งานไฟเบอร์,งานสุขภัณฑ์

 • ปฎิบัติงานตั้งหมอน ระเบิดหมอน เสริมหมอน ซ่อมแซมและจัดเก็บหมอน

 • ปฎิบัติงานจมอู่ ลอยอู่ ย้ายอู่ ตามทีได้รับมอบหมาย

 • ปฎิบัติงานอื่น ๆ ทีได้รับมอบหมาย

 • Facebook

ช่างวาล์ว

Asian Marine Services Public Co., Ltd.                    -

81ed555f19399bfa2e7c356a5f7ebd885b9256ad
Asimar%20Logo_edited.jpg
 • ปฏิบัติงานซ่อม ปรับปรุงระบบวาล์ว สําหรับงานซ่อมและต่อเรือ ตามทีได้รับมอบหมาย

 • ดูแลรับผิดชอบงานซ่อม-สร้าง เครืองมือ อุปกรณ์ ต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ตามแผนซ่อม บํารุงประจําปี

 • Facebook

ช่างพ่นสี

Asian Marine Services Public Co., Ltd.                    -

81ed555f19399bfa2e7c356a5f7ebd885b9256ad
Logo AML.jpg
 • งานพ่นสีตัวเรือ

 • ควบคุมเครืองพ่นกริด

**@ สังกัดบริษัท อาชิมา มารีน จํากัด  บริษัทในเครือ บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ @**

 • Facebook
bottom of page