test thai

 สาส์นจากประธาน

ท่ามกลางความเปลี่่ยนแปลงและผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ บริษัทฯ ต้องเร่งปรับตัวเพื่่อก้าวข้ามผ่านความท้าทายและให้ ธุรกิจเดินหน้าต่อด้วยความทุ่มเทเชิงรุก ปรับกลยุทธ์ เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก และใช้ความรวดเร็วในการบริหารจัดการความต่อเนื่่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่่อสร้าง ความเชื่่อมั่นและผลตอบแทนให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

   งานซ่อมเรือปรับตัวต่อเนื่องทำให้มีผลการดำเนินงานที่ดี โดยปรับกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถการแข่งขัน ในตลาดที่ผันผวนและท้าทาย เพิ่มมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อให้การส่งมอบให้ลูกค้า เป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ส่งผลให้มีรายได้เติบโตต่อเนื่องและกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งทั้งที่สำนักงานใหญ่และ สาขาสุราษฎร์ งานต่อเรือ มุ่งเน้นการพัฒนาแบบเรือ วัสดุ และเทคโนโลยี มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนารูปแบบการใช้งาน ของเรือที่ทันสมัยขึ้น ลดการใช้พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ส่งมอบงานทุกงานได้ตามกำหนดแม้จะต้องเผชิญ กับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งเรือโดยสารอลูมิเนียม เรือกำจัดผักตบชวา จำนวน 6 ลำ รวมทั้งอยู่ระหว่าง ดำเนินงานเพื่อส่งมอบในปี 2564 อีกจำนวน 14 ลำ ท้ายที่สุดนี้ ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัทฯ แม้ในสภาวการณ์ที่ยากลำบาก บริษัทฯ จะยังคงพัฒนาและยืนหยัดในอุตสาหกรรมอย่างมั่นคง และพร้อมที่จะรอการกลับมา ฟื้นตัวของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในเวลาไม่นานหลังจากนี้ เพื่อที่เราจะสามารถสร้างความเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

                                                   ประกิต  ประทีปะเสน

 
 

Annual Report

Download PDF

Financial Statement

Click to download PDF

 

                        งบการเงิน                                        Q3/2564              2563                 2562                   2561                2560

สินทรัพย์รวม (พันบาท)                                                   761,301            718,285             755,159            751,993            733,805 

 

หนี้สินรวม (พันบาท)                                                       327,301            274,912              326,219           294,579             251,136   

ส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)                                             434,000             443,373             464,031           482,669             437,625

 

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (พันบาท)                           258,291            258,291             258,291             258,291           258,291

 

รายได้จากการรับจ้าง (พันบาท)                                       88,799            493,695              440,771            524,897           705,262      

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (พันบาท)                                         (10,300)              30,621                 1,060             26,450              81,634

กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)                                             (0.040)                0.119                 0.004                0.101                  0.32  

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (หุ้น)                                                  1.68                  1.72                  1.66                   1.77                  1.87 

 

Shareholders

 

ประเภท

จำนวนราย

จำนวน

ลำดับ

%

1

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย - บุคคลธรรมดา                                                               2,972        211,365,656    81.83

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว - บุคคลธรรมดา                                                                4                   5,895      0.00

2

ผู้ถือหุ้นสัญญาไทย - นิติบุคคล                                                                              7           46,776,536    18.11

3

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว - นิติบุคคล                                                                        1               143,000      0.06

4

ลำดับ                   ประเภท                              จำนวน               %

    1.

กลุ่มผาณิตวงศ์

54,113,841

20.95

    2.

บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด

45,980,000

17.80

    3.

นายเกียรติ  ศรีจอมขวัญ

11,000,000

4.26

    4.

นายทวี  ช่างเพ็ชร

5,500,000

2.13

    5.

นายวิโรจน์  ตันศิริคงคล

5,330,000

2.06

    6.

นายประวัติ  จันทร์เรือง 

5,209,700

2.02

    7.

นายธนกร  ยอดเพชร

5,000,000

1.94

    8.

นายวิเซียร  ศรีมุนินทร์นิมิต

4,992,900

1.93

    9.

นายสุวิทย์  อดิศัยธรรม

4,849,700

1.88

  10.

นางสาวสมจิตต์  ธาราอมรรัตน์

   3,957,770

1.53

ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  ณ วันที่  10/03/2564

หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว  258,291,087 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ : ไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้น

Minutes of the AGM

Download Minutes of the AGM 2019

Notice of the AGM

Download Notice of the AGM 2021

Download Notice of the AGM 2020

Dividend Policy

Not less than 40% of its net profit of each fiscal year after reserving as required by laws and loss carried forward (if any) for dividend payment (with additional conditions)

ปี

2563

2562

2561

2560

2559

2558

บาท/หุ้น                0.10                    0.05                    0.10                    0.20                    0.12                      0.20

 

Board of Director

นายประกิต  ประทีปะเสน
นายประกิต ประทีปะเสน

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ การศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wayne State University, Detroit USA • ปริญาญาตรี บริหารธุรกิจ Silliman University, Dumaguete, The Philippines

press to zoom
นายศรีภูมิ  ศุขเนตร
นายศรีภูมิ ศุขเนตร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน การศึกษา • ปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่15 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันการไปรษณีย์โทรคมนาคมและ วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส • ประกาศนียบัตรการปกครองและ การคลังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส

press to zoom
นางวรวรรณ  งานทวี
นางวรวรรณ งานทวี

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร การศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Ohio University, USA • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

press to zoom
นายสุทิน  ตัณฑ์ไพบูลย์
นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์

กรรมการ และกรรมการบริหาร การศึกษา • MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of the East Philippines • อนุปริญญา บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

press to zoom
นายประวัติ  จันทร์เรือง
นายประวัติ จันทร์เรือง

กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน การศึกษา • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

press to zoom
ธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบููลย์
ธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบููลย์

กรรมการ การศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) GOLDEN GATE UNIVERSITY • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

press to zoom

นายประกิต  ประทีปะเสน

นายศรีภูมิ  ศุขเนตร

นางวรวรรณ  งานทวี

นายสุทิน  ตัณฑ์ไพบูลย์

นายประวัติ  จันทร์เรือง

ธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบููลย์

ดร.บำรุง จินดา
ดร.บำรุง จินดา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ การศึกษา • ปริญญาเอก Dr. of Architecture University of Rome • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

press to zoom
นางลักขณา  ศรีสด
นางลักขณา ศรีสด

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ การศึกษา • ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา

press to zoom
ดร.นณณ์  ผาณิตวงศ์
ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์

กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน การศึกษา • ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Carolina at Wilmington • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

press to zoom
นายวิณณ์  ผาณิตวงศ์
นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์

กรรมการ และกรรมการบริหาร การศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Harvard Business School (Harvard University), USA. • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

press to zoom
นายสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย์
นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร การศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Central Oklahoma USA. • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และ การบัญชี เอกการขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

press to zoom

ดร.บำรุง  จินดา

นางลักขณา  ศรีสด

ดร.นณณ์  ผาณิตวงศ์

นายวิณณ์  ผาณิตวงศ์

นายสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย์

Corporate Governance

Award of Proud

 

Annual General Meeting

In 2012-2017, the Company received an appraisal of “Excellent” for the organization of its Annual General Meeting. Such appraisal was conducted the Securities Exchange Commission, the Thai Investor Association, and the Listed Companies Association.  

Good Corporate Governace

In 2012 And 2010 - 2009, the company has been evaluated Corporate Governance by the Thai Institute of Directors (IOD) to be “Excellent” CG Scoring

In 2013-2017, the company has been evaluated Corporate Governance by the Thai Institute of Directors (IOD) to be “Good” CG Scoring

At Febrruary 2, 2017 the company has bee evaluated Performance Awards by the Stock Exchange of Thailand to be capitalization of less than  3,000 Million baht